Українські дослідницькі лабораторії що працюють над водневими проектами

Україна має міцний науковий фундамент для впровадження водневих технологій. З 2011 року діє цільова комплексна програма фундаментальних досліджень Національної Академії Наук України «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях»
Загальна кількість проектів цієї програми ‐ 43, які виконують 17 установ. Нижче наведено тематики досліджень, які зараз проводяться науковими лабораторіями України.

Presidium building of the NAS c AMY 640x360

 

 

Донецький фізикотехнічний інститут ім. О.О. Галкіна
* Розробка нових високоефективних матеріалів з функціональними і конструкційними властивостями та створення експериментальних зразків оксидно‐керамічних паливних комірок на основі ZrO2. Науковий керівник: Константінова Тетяна Євгенівна

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії
* Одержання водню із вуглецевої некондиційної сировини на композитних протонопровідних мембранних каталізаторах.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
* Світло‐залежне продукування водню мікроводоростями (Chlorophyta) і фотосинтетичними бактеріями (Rhodobacter).

Інститут відновлюваної енергетики
* Оптимізація параметрів експлуатації вітрових установок та електролізерів для отримання водню з метою його використання в автономних системах Енергозабезпечення. Науковий керівник: Кудря Степан Олександрович

Інститут вугільних енерготехнологій
* Отримання водню гетерогенно‐каталітичною паровою конверсією біомаси та відходів з хімічною регенерацією. Науковий керівник: Дудник Олексій Миколайович
* Дослідження процесів отримання водню з українських низькосортних енергетичних кам’яних та бурих видів вугілля. Розроблення нових твердопаливних водневих технологій для альтернативної енергетики та хімічної промисловості. Науковий керівник: Дудник Андрій Борисович

Інститут газу
* Удосконалення та оптимізація плазмових технологій отримання водню.
* Фундаментальні засади процесів одержання та використання вуглецевих воднесорбційних наноматеріалів для водневої енергетики.

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона
* Розвиток фундаментальних досліджень природи і закономірностей формування індукованих воднем тріщин в зварних з’єднаннях конструкційних сталей, призначених для зберігання та транспортування водню.

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського
* Розробка високопродуктивних процесів отримання водню із води з допомогою наноструктурованих енергоакумулюючих речовин з використанням активованих цинку, марганцю, алюмінію, вісмуту, заліза та інших компонентів з відновленням відходів – оксидів карботермічним методом.
* Застосування поверхневої модифікації катодів та анодів для розробки електродів з низькою перенапругою водню та кисню і підвищення економічної ефективності одержання водню низькотемпературним електролізом.
* Розробка ефективних фотоелектрохімічних систем для отримання і акумулювання водню.
* Електролітні та електродні матеріали для низькотемпературної (600°С) паливної комірки на основі оксиду цирконію, стабілізованого комплексними скандійвмісними добавками.
* Високоефективні електрокаталітичні системи для воднево‐кисневих паливних елементів на основі гібридних вуглець‐металовмісних наноструктурованих матеріалів.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського
* Отримання водню при очищенні природних і стічних вод фотокаталітичними й електромембранними методами.

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
* Вплив фазових та структурних станів на воднево‐сорбційні властивості гетерофазних сплавів систем Ti‐Fe‐Mn , Ti‐Zr‐Mn‐V. Науковий керівник: Іванченко Володимир Григорович.
* Фізичні основи використання водню як тимчасового легувального елементу в процесах отримання сплавів на основі цирконію та бінарної системи Zr‐Ti методом твердофазної дифузії. Науковий керівник: Івасишин Орест Михайлович.

Інститут мікробіології і вірусології ім.Д.К.Заболотного
* Створення гранульованого мікробного препарату (ГМП) для промислових біотехнологій отримання молекулярного водню з екологічно небезпечних органічних відходів.

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
* Розробка фотоелектрохімічної комірки для отримання водню з гібридним фотоанодом на основі твердотільного сонячного елементу та плівки діоксиду титану. Науковий керівник: Данько Дмитро Борисович
* Створення центру «Водень‐інфо» для інформаційного супроводу програми «Водень в альтернативній енергетиці та новітніх технологіях». Науковий керівник: Чернишев Лeонід Іванович
* Розробка основ комбінованої технології отримання водню металпаровим методом та синтезу оксидів вольфраму шляхом переробки промислових відходів з використанням концентрованої сонячної енергії. Науковий керівник: Пасічний Владислав Васильович
* Теоретичні дослідження сорбційної здатності сплавів типу АВ5 та їх практичне застосування в системах збереження водню. Науковий керівник: Загинайченко Світлана Юріївна
* Дослідження процесів десорбції водню з гідрофуллеритів С60Hx та новий спосіб синтезу вищих гідридів фуллеренів. Науковий керівник: Щур Дмитро Вікторович
* Розробка воденьсорбуючих матеріалів на основі металогідридів та їх використання як акумуляторів водню та електродів для електрохімічних систем енергетичного спрямування. Науковий керівник: Солонін Юрій Михайлович
* Підвищення експлуатаційних характеристик високотемпературних зносостійких матеріалів на основі карбіду вольфраму та неметалевих нітридів з використанням попередньої воднево‐термічної обробки вихідних порошків. Науковий керівник: Скороход Валерій Володимирович
* Наукові основи деструктивного гідрування‐рекомбінації інтерметалічних сполук та сплавів, що містять гідридотвірний метал, і розробка нового покоління неруйнівних акумуляторів водню. Науковий керівник: Братаніч Тетяна Іванівна
* Структурні перетворення в аноді керамічних паливних комірок під час його відновлення та окиснення. Науковий керівник: Васильєв Олександр Дмитрович

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного
* Розробка термогазодинамічних основ створення високоефективних водневих турбоустановок з термохімічним стисненням робочого тіла. Науковий керівник: Мацевитий Юрій Михайлович
* Термодинамічні та теплофізичні основи перетворювання енергії в металогідридних установках з урахуванням теплової нестаціонарності в термосорбційних процесах за наявності температурного гістерезису. Науковий керівник: Соловей Віктор Васильович
* Енерго‐екологічні основи створення водневих технологій знешкодження канцерогенних сполук для транспортних та стаціонарних енергетичних систем.
* Створення науково‐практичних основ використання водню в технологіях інтенсифікації видобутку нафти, газу та газового конденсату. Науковий керівник: Кравченко Олег Вікторович

Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
* Фізико‐хімічні засади створення гетерогенно‐каталітичних процесів і каталізаторів для одержання водню з твердої відновлюваної сировини.
* Фундаментальні основи створення каталізаторів для одержання водню шляхом парової конверсії рідкої біосировини.
* Розробка фундаментальних засад створення нових наноструктурованих систем для процесів електрохімічного виділення водню та відновлення кисню для паливних елементів.
* Одержання водню шляхом комбінованого риформінгу природного газу та метанолу на структурованих каталізаторах.
* Розвиток фізико‐хімічних засад створення нових високопористих метал‐органічних каркасних матеріалів для акумулювання водню.
* Нанокомпозитні пористі матеріали на основі діоксиду титану та вуглецю для технологій використання та акумулювання водню.

Інститут хімії високомолекулярних сполук
* Розробка гібридних матеріалів для протонопровідних мембран полімерелектролітних водневих паливних комірок.

Національний науковий центр "Харкiвський фiзикотехнiчний інститут"
* Дослідження впливу нерозчинних компонентів на накопичення та виділення водню із магнієвих композитів, отриманими методом плазмового напилення компонентів сплаву. Науковий керівник: Морозов Олександр Миколайович

Фізикомеханічний інститут ім.Г.В.Карпенка
* Розроблення багатокомпонентних композитних матеріалів на основі легких гідридотвірних металів для ефективного акумулювання водню. Науковий керівник: Завалій Ігор Юліанович
* Розроблення методик і засобів діагностування локальної водневої пошкодженості феромагнетних елементів конструкцій. Науковий керівник: Скальський Валентин Романович
* Розроблення критеріїв міцності та працездатності конструкційних сталей у водневому середовищі із урахуванням їх наводнювання біля дефектів – концентраторів напружень. Науковий керівник: Дмитрах Ігор Миколайович
* Розробка водневих технологій здрібнювання мікроструктури феромагнітних сплавів на основі R2Fe14B для підвищення властивостей сталих магнітів. Науковий керівник: Булик Ігор Іванович

Comments:

blog comments powered by Disqus